Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy

Článek I.- Úvodní ustanovení

1/ Název a forma sdružení: Společnost Regina, o.s., dále jen Regina, je dobrovolnou, neziskovou, nestátní, právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb. 2./ Registrace a identifikace: Regina byla zaregistrována dne 4.1.2005 Ministerstvem vnitra ČR podle č.j. VS/1-1/ 48 844/01-R a bylo jí přiděleno číslo 265504 82 3/ Sídlo a rozsah působnosti: Sídlo Reginy je na adrese: Rudolfovská 21, 370 01 České Budějovice. Společnost působí na území celé České republiky.

 

Článek II. - Hlavní činnosti

1/ Regina, je založena na tom, ve světě, takovém, jaký je, můžeme vést dobrý a významný lidský život, který může sloužit také ostatním.Jsme přesvědčeni, že člověk není pánem přírody, ale její součástí a že naším zájmem je harmonické soužití se všemi formami života. 2/ Regina, podporuje činnost ekologickou, uměleckou, psychologickou, pedagogickou, rekreační, duchovní a vše co přispívá k rozvoji zdravého a udržitelného způsobu života.. 3/ Regina, organizuje zejména výchovné a vzdělávací programy, volnočasové aktivity a dětské tábory, kulturní a sportovní akce, psychohygienické a ozdravné pobyty na venkově a v přírodě, akce zaměřené na poznávání historie naší vlasti, sběratelskou činnost a podobně. 4/ Regina, shromažďuje poznatky z oblasti ochrany životního prostředí a zdravého životního stylu, propaguje je a publikuje, provozuje ekocentra a poradny, buduje naučné stezky. 5/ Regina, vytváří prostředí dobrovolnosti, úcty a rovnosti, bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, národnost, státní a politickou příslušnost, víru, zdravotní stav či ekonomickou situaci. 6/ podporovat zájem o přírodu a kulturní památky formou budování naučných stezek, cyklistických a turistických tras, koňských stezek, provozování informačních center.

 

Článek III.- Vedlejší činnosti

1/ Poslání: - rozvíjet a podporovat spolupráci a aktivní účast dětí, mládeže a dospělých na obnově a ochraně životního prostředí a při rozvoji místních komunit. - vyhledávat hodnotné a významné části přírody a krajiny a navrhovat je k ochraně, podílet se na činnostech v ochraně přírody a životního prostředí, - pomáhat udržovat a obnovovat historické struktury krajiny a propagovat ekologicky vhodný způsob života, - podílet se na ochraně a obnově kulturních památek a ostatních dokladů kulturního bohatství vlasti, - spolupracovat s podobně zaměřenými tuzemskými, zahraničními i mezinárodními organizacemi, jednotlivci a iniciativami, - získávat do vlastnictví či nájmu nemovitosti významné z hlediska ochrany přírody,péče o životní prostředí, historie vlasti nebo pro účely zajištění své činnosti, - využívat terapeutické působení zvířat na zdravotně postižené osoby, zejména formou kanisterapie, hipoterapie, rekondiční a pedagogické ježdění, - podílet se na primární sociální prevenci, humanitárních akcích, vytvářet dobré podmínky ro mentálně, sociálně a tělesně postižené osoby, - provádět ediční, propagační a osvětovou činnost, zajišťovat výměnu informací a zkušenostípořádáním seminářů, exkurzí nebo jiných akcí. 2/ Cílové skupiny: - primární cílová skupina jsou děti a mládež do 18 let věku na území České republiky, - pedagogičtí pracovníci, vychovatelé, vedoucí formálních i neformálních skupin dětí a mládeže, rodiče, neziskové organizace, podnikatelské subjekty, samospráva a státní správa, - mentálně, sociálně a tělesně postižené osoby, příslušníci jiných etnických skupin, uprchlíci.

 

Článek IV.- Členství

1/ Sdružení přijímá za členy fyzické a právnické osoby. Spolek je otevřen každému, kdo souhlasí s jeho stanovami a zaváže se plnit členské povinnosti. U členů mladších 15let se vyžaduje písemný souhlas zákonného zástupce. 2/ Členství ve spolku Regina, se rozlišuje podle subjektů na členství v základní organizaci,individuální a kolektivní. Člen Reginy není organizován v žádné základní organizaci,je členem individuálním. Kolektivním členem může být právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání. 3/ Členství vzniká okamžikem přijetí nového člena koordinačním výborem Radost nebo výkonným výborem základní organizace na základě písemné žádosti. Členství zaniká vystoupením, vyloučením, smrtí nebo zánikem sdružení. 4/ Vystoupením zaniká členství písemným oznámením. Člen není povinen své vystoupení zdůvodňovat. Vystoupení nabývá účinnosti doručením písemného oznámení koordinačnímu výboru nebo výkonnému výboru základní organizace. 5/ Vyloučením může členství zaniknout, jestliže člen: - nezaplatí členský příspěvek na příslušný rok nebo poškodí majetek Regina, - opakovaně a přes písemné upozornění porušuje stanovy a neplní členské povinnosti, - poruší stanovy tak závažným způsobem, že by další trvání jeho členství ohrozilo pověst Reginy, zpochybnilo její poslání nebo ohrozilo důvěru v její činnost. 6/ O vyloučení rozhoduje koordinační výbor. Před rozhodováním o vyloučení je nutné umožnit vylučovaném, aby se seznámil s podstatou obvinění a k celé věci se vyjádřil.Rozhodnutí o vyloučení musí být písemné, obsahovat odůvodnění a musí být členovi předáno nebo zasláno doporučeně. 7/ Vyloučený člen může žádat d jednadvaceti dnů od doručení rozhodnutí o jeho přezkoumání. O výsledku přezkoumání rozhoduje nejbližší valná hromada.

 

Článek V.- Čestné členství

Čestné členství je výjimečnou formou členství a uděluje se za mimořádný přínos pro Reginu jednou za pět let od roku 2009. Čestní členové jsou navrženi a schváleni valnou hromadou. Čestný člen není povinen platit členské příspěvky a má právo být stálým členem poradního výboru a účastnit se všech jednání koordinačního výboru. Čestné členství nebylo prozatím uděleno.

 

Článek VI.- Práva a povinnosti členů

1/ Členové jsou oprávněni zejména: - vyjadřovat se ke všemu, zejména k poslání Reginy, - členové mají právo na informace o činnosti a hospodaření Reginy, - volí a být voleni ( s ohledem na věk ) do všech funkcí a orgánů Radosti, - obracet se na funkcionáře Reginy se žádostmi, podněty a stížnostmi. 2/ Členové jsou povinni zejména: - chránit a pečovat o majetek Reginy, - zodpovědně vykonávat funkce a úkoly které přijali, - při zániku členství vrátit v pořádku svěřený majetek, - dodržovat stanovy Reginy a plnit rozhodnutí jejích orgánů, - svým chováním nepoškozovat dobré jméno a pověst Reginy, - podle svých možností přispívat k naplňování cílů a poslání Reginy, - včas a řádně platit členské příspěvky, každý rok nejpozději do 21. března.

 

Článek VII.- Orgány Reginy

1/ Orgány Reginy jsou: - valná hromada, - koordinační výbor, - ředitel, - kontrolor, - poradní výbor. 2/ Valná hromada, koordinační výbor a poradní výbor přijímají rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 3/ Pokud v průběhu volebního období některý ze členů volených orgánů Radosti odstoupí, zemře nebo je odvolán, doplní za něj příslušný orgán na nejbližší schůzi nového člena.

 

Článek VIII.- Valná hromada

1/ Valná hromada je nejvyšším orgánem všech členů Reginy. 2/ Účastníkem s hlasem rozhodujícím je každý člen sdružení, nezletilí členové mají hlas poradní. 3/ Valnou hromadu svolává koordinační výbor nejméně s třítýdenním předstihem dopisem nebo elektronicky. 4/ Valná hromada se schází nejméně jedenkrát ročně. V odůvodněných případech, nebo požádá-li o to nejméně polovina členů, svolá koordinační výbor mimořádnou schůzi valné hromady. 5/ Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se zasedání polovina členů s hlasem rozhodujícím. Nesejde-li se valná hromada v potřebném počtu, přebírá její pravomoci koordinační výbor. 6/ Hlasování se děje aklamací a v zásadních otázkách tajným hlasováním. O tom, co je zásadní otázka se rozhoduje aklamací. 7/ Valná hromada zejména: - projednává všechny otázky činnosti Reginy včetně členských záležitostí, rozhoduje o nich, určuje ostatní práva a povinnosti pro jednotlivé formy členství, může stanovit členství s hlasem rozhodujícím a poradním, případně čekací lhůtu pro přijetí do Reginy, - projednává a schvaluje zprávu o činnosti koordinačního výboru za uplynulé období, - volí jednou za šest let pro určené volební období členy koordinačního výboru, - volí členy poradního výboru a jednou za pět let uděluje čestné členství, - volí jednou za dva roky pro určené volební období kontrolora sdružení, - schvaluje výši členských příspěvků a jejich případnou diferenciaci, - schvaluje plnění plánu činnosti a plán činnosti na budoucí období, - schvaluje roční účetní uzávěrku a výroční zprávu o hospodaření, - schvaluje, dohlíží a hodnotí činnost koordinačního výboru, - schvaluje zprávu o činnosti výboru, - schvaluje rozpočet hospodaření.

 

Článek IX.- Koordinační výbor

1/ Koordinační výbor (dále jen KV) je šestičlenný a jeho funkční období je šestileté, jeho členové jsou starší osmnácti let. 2/ KV je organizačním a výkonným orgánem sdružení a vyřizuje průběžně všechny záležitosti Reginy, pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě nebo řediteli. 3/ KV volí ze svých řad předsedu a jednatele, kteří jsou starší jednadvaceti let a jejich funkční období je šestileté. 4/ Předseda a jednatel KV jsou statutárními zástupci Reginy a jsou oprávněni jednat jejím jménem. Při zastupování Reginy jedná každý samostatně. 5/ Předseda a jednatel KV odpovídají za hospodárné a účelné využití prostředků Radosti k cílům stanoveným ve stanovách podle právních předpisů upravujících odpovědnost za svěřené hodnoty. 6/ Koordinační výbor zejména: - zřizuje komise a další potřebné orgány, - koordinuje činnost organizačních jednotek, - zřizuje koordinační centrum, které je centrální kanceláří Reginy, - rozhoduje o registraci a zrušení registrace organizačních jednotek, - schází se podle potřeby za účasti ředitele a členů poradního výboru, - vyřizuje žádosti, stížnosti a náměty členů Reginy nebo dalších osob, - provádí výklad stanov a vydává potřebné směrnice, návody a doporučení, - rozhoduje o přijetí a vyloučení členů a vede evidenci členů a členských průkazů, - prostřednictvím předsedy vykonává práva a povinnosti zaměstnavatele vůči řediteli Radosti - vydává směrnice, které stanoví další pravidla pro jednání a rozhodování orgánů sdružení (organizační a disciplinární řád).

 

Článek X.- Ředitel

1/ Ředitel je vedoucím sdružení ve vztahu k zaměstnancům. 2/ Ředitel je osoba starší jednadvaceti let 3/ Ředitel je zástupcem Reginy s rozsahem práv a povinností udělených KV. 4/ Ředitel odpovídá za hospodárné a účelné využití prostředků Radosti k cílům stanoveným ve stanovách podle právních předpisů upravujících odpovědnost za svěřené hodnoty.

 

Článek XI.- Kontrolor

1/ Kontrolor je osoba starší čtyřiadvaceti let a jeho funkční období je dvouleté. 2/ Kontrolor nesmí být zároveň členem KV, ředitelem nebo zaměstnancem Reginy. 3/ Kontrolor přezkoumává veškeré hospodaření sdružení, prošetřuje stížnosti a podněty členů a jiných osob a nejméně jednou ročně podává zprávu o činnosti valné hromadě. 4/ Kontrolor má právo svolat mimořádnou valnou hromadu.

 

Článek XII.- Poradní výbor

1/ Poradní výbor (dále jen PV) je složený z čestných členů a osob, které mohou svými znalostmi a zkušenostmi přispět k dosažení cílů Reginy. 2/ O členství v PV rozhoduje valná hromada. Počet členů je omezen na dvanáct, funkční období členů PV není omezeno. 3/ Členové PV nemusí být členy Reginy. V tomto případě mají právo účastnit se valné hromady a schůze KV, ale jen s poradním hlasem. 4/ PV si sám upravuje organizaci a metodiku své činnosti.

 

Článek XIII.-Organizační jednotky Reginy

1/ Všechny organizační jednotky sledují ve své činnosti poslání Reginy a nesmějí vyvíjet činnost, která by z tohoto poslání zřejmě vybočovala. 2/ Organizační jednotky přijímají rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 3/ Organizační jednotky Reginy jsou: - základní organizace, - sekce a kluby.

 

Článek XIV.- Základní organizace Reginy

1/ Základní organizace (dále jen ZO) se ustavují podle územního nebo zájmového principu. 2/ ZO vzniká usnesením ustavující schůze. Při ustavení a trvání ZO je třeba nejméně šesti osob starších osmnácti let, Její ustavení podléhá povinné registraci u KV. Usnesení o ustavení ZO nabývá účinnosti okamžikem registrace ZO a KV. 3/ Orgány ZO jsou: - členská schůze, - výkonný výbor (dále jen VV), - revizor. 4/ Členská schůze je nejvyšším orgánem ZO. Svolává ji VV nejméně jednou ročně dopisem nebo elektronicky, nejméně s dvoutýdenním předstihem. 5/ Členská schůze zejména: - projednává všechny otázky činnosti ZO včetně členských záležitostí, rozhoduje o nich,určuje ostatní práva a povinnosti pro jednotlivé formy členství, může stanovit členství s hlasem rozhodujícím a poradním, případně čekací lhůtu pro přijetí do ZO, - projednává a schvaluje zprávu o činnosti VV za období od předcházející členské schůze, - hodnotí činnost za uplynulý kalendářní rok a schvaluje plány na následující rok, - jednou za tři roky volí pro určené volební období VV a jednou ročně revizora, - projednává a schvaluje výroční zprávu a hospodaření a účetní uzávěrku, - kontroluje práci VV a revizora a podle potřeby je doplňuje volbou, - dvoutřetinovou většinou přítomných členů rozhoduje o zrušení ZO, - má právo ukládat úkoly VV, revizorovi, komisím a svým členům, - schvaluje plán činnosti ZO a její rozpočet na příslušný rok. 6/ VV je nejméně tříčlenný a jeho funkční období je tříleté. Tvoří jej předseda a další členové. Předseda je statutárním zástupcem ZO a může pověřit zastupování ZO dalšího člena VV. 7/ Výkonný výbor zejména: - řídí činnost a hospodaření ZO v období mezi jednotlivými členskými schůzemi v souladu se stanovami a směrnicemi KV, - volí ze svých řad předsedu a další funkcionáře (např. místopředsedu, jednatele) pro určené volební období, - schází se podle potřeby nebo podle rozhodnutí členské schůze, - zajišťuje činnost v jednotlivých oblastech i konkrétní akce, - zpracovává a zajišťuje potřebnou dokumentaci ZO, - zřizuje komise a další potřebné orgány, - zajišťuje provádění hospodářské činnosti 8/ Revizor je osoba starší osmnácti let a jeho funkční období je jeden rok. Revizor nesmí být zároveň členem VV nebo zaměstnancem ZO. Revizor zejména přezkoumává veškeré hospodaření ZO, prošetřuje stížnosti a podněty členů nebo jiných osob, může svolat mimořádnou členskou schůzi, nejméně jednou ročně podává zprávu o své činnosti. 9/ Povinností ZO je každoročně do 21: března příslušného roku zaslat KV přehled o činnosti ZO v uplynulém roce a odvody z členských příspěvků za rok stávající. Na základě tohoto přehledu a odvodu z členských příspěvků vystaví KV registrační list, který má platnost do 21. března roku následujícího. 10/ Základní organizace zaniká: - rozhodnutím členské schůze o zrušení ZO za podmínky, že před tím došlo k úplnému majetkovému vypořádání, jinak je toto rozhodnutí od počátku neplatné. ZO zaniká ke dni uvedeném v rozhodnutí, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato. KV následně zruší registraci ZO ke dni, kdy se o zániku prokazatelně dozvěděl. - KV může rozhodnout o zániku ZO jestliže, ZO vyvíjí činnost, která je v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy nebo stanovami. - rozhodnutím KV v případě, že klesne-li počet členů ZO pod šest osob starších osmnácti let nebo ZO nesplní své povinnosti ani po písemné upomínce, - zánikem Radosti.

 

Článek XV.- Sekce a kluby Reginy

1/ Členové Reginy se mohou podle územního nebo zájmového principu sdružovat do sekcí a klubů. 2/ Sekce a kluby vznikají usnesením ustavující schůze. Po ustavení a trvání sekce a klubu je třeba nejméně třech členů Reginy starších patnácti let. 3/ Jejich ustavení podléhá povinné registraci a KV. Usnesení o ustavení sekce a klubu nabývá účinnosti okamžikem registrace sekce a klubu u KV. 4/ Sekce a kluby si svojí činnost a organizační strukturu upravují sami. 5/ Sekce a kluby zanikají, jestliže počet jejich členů klesne pod tři nebo doručením oznámení o zániku sekce a klubu koordinačnímu výboru nebo rozhodnutím KV v případě, že sekce a kluby vyvíjí činnost, která je v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy nebo stanovami.¨

 

Článek XVI.- Zásady hospodaření

1/ Sdružení je neziskovou organizací. Sdružení je oprávněno nabývat majetek a hospodařit s ním. Zdroji majetku sdružení jsou zejména: - příspěvky a dary členů, výnosy majetku Reginy, - dary, dotace a jiné formy příspěvků fyzických nebo právnických osob, - příjmy z vlastní činnosti při naplňování poslání nebo s touto činností související. 2/ Organizační jednotky Reginy s právní subjektivitou, mohou nabývat a hospodařit s majetkem bez omezení v soulady s dobrými mravy a posláním Reginy 3/ Movitý investiční majetek a nemovitý majetek organizační jednotky Reginy, který byl pořízen z dotací, darů a dalších forem finanční podpory jiných organizačních jednotek, evidovaný organizační jednotkou dle obecně závazných předpisů, nesmí být převeden ani zatížen bez předchozího písemného souhlasu KV a příslušné organizační jednotky, která podporu poskytla.

 

Článek XVII.- Právní subjektivita

1/ Právní subjektivitu v Reginy mají: - základní organizace Reginy, - Reginy jako celek, nositelem právní subjektivity je KV. 2/ Jednotlivé složky Reginy s právní subjektivitou vzájemně neodpovídají za svá práva,povinnosti a závazky. 3/ Sekce a kluby, ředitel nebo další orgány mohou vystupovat a jednat jménem Radosti pouze po udělení písemné plné moci předsedou KV.

 

Článek XVIII.- Zánik organizační jednotky a sdružení

1/ Dojde-li k zániku kterékoli organizační jednotky Reginy s právní subjektivitou bude veškerý zbylý majetek použit přednostně pro jinou organizační jednotku. 2/ Před zánikem organizační jednotky Reginy s právní subjektivitou se provede majetkové vypořádání. Majetkové vypořádání provede likvidátor ustanovený orgánem organizační jednotky. V případě zrušení organizační jednotky rozhodnutím KV provede majetkové vypořádání likvidátor ustanovený KV. 3/ Likvidátor KV provede majetkové vypořádání také v případě, že nejvyšší orgán organizační jednotky neustanovil vlastního likvidátora po dobu delší než tři měsíce od zrušení organizační jednotky, nebo v případě, že likvidátor organizační jednotky je po dobu delší než tři měsíce nečinný.Likvidátor nemusí být ustanoven, pokud již majetkové vypořádání proběhlo jinou formou před zánikem organizační jednotky. 4/ Rozhodne-li valná hromada nejméně dvoutřetinovou většinou o zániku sdružení, oznámí toto rozhodnutí Ministerstvu vnitra ČR. 5/ Dojde-li k zániku formou sloučení s jiným občanským sdružením, přechází práva a povinnosti na toto občanské sdružení. 6/ Při zániku dobrovolným rozpuštěním dojde k likvidaci, valná hromada určí likvidátora a případný majetkový zůstatek bude darován neziskové právnické osobě mající obdobné zaměření.